جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 503,529 86.62 1,547,063 88.48 1,546,467 98.12 1,429,111 99.37
اوراق مشارکت 58,670 10.09 157,243 8.99 18,431 1.17 1 0
سپرده بانکی 1,252 0.22 1,449 0.08 1,442 0.09 1,340 0.09
وجه نقد 6,166 1.06 2 0 2 0 2 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 11,700 2.01 42,756 2.45 9,816 0.62 7,696 0.54
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 477,329 82.11 1,547,068 88.48 1,546,472 98.12 1,429,116 99.37